I. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem i fundatorem nagród w rozdawnictwach ZdobywcyGier.eu zwanych dalej Konkursami, jest ZdobywcyGier.eu (zwany dalej „Organizatorem”) .
1.2. Konkurs trwa w ramach czasowych wyznaczonych na stronie konkretnego rozdawnictwa.
1.3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród w
Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.
1.5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora, a także
członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się:
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców
małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które ukończyły, co najmniej 18 rok życia. Uczestnicy
niepełnoletni mogą brać udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania na to zgody od swoich
przedstawicieli ustawowych.
2.2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez osobę odpowiadającą wymogom z pkt
2.3. Regulaminu jest wypełnienie wszystkich zadań w aplikacji konkursowej Gleam.io w
terminie wyznaczonym przez organizatora.
2.4. Zgłoszenie do udziału w Konkursie, dokonane zgodnie z punktami poprzedzającymi,
mogą być dodane wyłącznie w określonym w aplikacji konkursowej terminie.
Zgłoszenia wcześniejsze lub późniejsze nie będą brane pod uwagę w ramach Konkursu. 2.4.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie osób, które nie
przestrzegają postanowień Regulaminu lub przepisów prawa w zakresie objętym Konkursem.
2.5. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.
2.6. Nagrody możliwe do wygrania w konkursie nie są objęte żadną gwarancją.

III. Zasady przyznawania i wydawania nagród w Konkursie

3.1. Wyłonienie zwycięzcy Konkursu nastąpi w ciągu 7 dni roboczych następujących po dniu
zakończenia konkursu. Warunkiem otrzymania nagrody jest wypełnienie zadań w aplikacji
konkursowej Gleam.io zgodnie z regulaminem. Zwycięzcy otrzymają powiadomienie o wygranej na wskazany w aplikacji Gleam.io adres email oraz na stronie Konkursu w aplikacji Gleam.io.
3.2. W Konkursie zostaną uwzględnione tylko Zgłoszenia zgodne z postanowieniami
niniejszego Regulaminu, przy czym nie zostaną uwzględnione Zgłoszenia dokonane przez
osoby wykluczone z udziału w Konkursie albo przez osoby, które z uwagi na naruszenie
postanowień Regulaminu nie wzięły skutecznie udziału w Konkursie.
3.3. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni w aplikacji konkursowej nie później niż 48h po
wybraniu zwycięzców przez Komisję.
3.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia nagrody z
przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.
3.5. Zdobywca nagrody w Konkursie nie może żądać wymiany nagrody na jej równowartość
pieniężną ani na nagrodę innego rodzaju.
3.6. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
3.7. Dla uniknięcia wątpliwości Organizator oświadcza, że serwis Facebook/X nie ma nic
wspólnego z organizacją Konkursu, który to Konkurs organizowany jest wyłącznie przez
Organizatora.

IV. Postępowanie reklamacyjne

4.1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane mailowo na adres
redakcja@zdobywcygier.eu z dopiskiem „ZdobywcyGier – Konkurs”, maksymalnie 14 dni po zakończeniu konkursu. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji pod wskazany w niniejszym punkcie adres.
4.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
4.3. Mailowa reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak
również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia
Organizatorowi.
4.5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
4.6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna, przez co należy rozumieć,
że nie można się od niej odwoływać ponownie do Organizatora. Uczestnik o decyzji
Organizatora zostanie powiadomiony mailem zwrotnym reklamacji w terminie 7 dni od daty
rozpatrzenia reklamacji.

V. Ochrona danych osobowych

5.1 Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), a także Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, oraz
dostarczenia i realizacji nagród, a także w celu publikacji listy nagrodzonych Uczestników.
5.2 Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Uczestnicy konkursu mają
prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być
wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres
Organizatora .
5.3 Dane osobowe podane w trakcie realizacji wygranej konkursowej są traktowane jako
poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
5.4 Uczestnicy Konkursu mają ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie
odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.
5.5.Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do
wzięcia udziału w Konkursie.
5.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika Konkursu
niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
5.7 Organizator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
5.8 Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Organizatora.
5.9.Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w
przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa
cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu
wycofania zgody.
5.10 Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5.11. Po zakończeniu Konkursu, nie później jednak niż w terminie 90 dni od jego zakończenia,
wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

VI. Postanowienia końcowe

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania
Konkursu, jedynie w przypadku ważnych przyczyn dotyczących Organizatora lub
przeprowadzanego
Konkursu, przy czym zmiana taka nie może wpływać negatywnie na prawa lub obowiązki
Uczestnika Konkursu.
6.2. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie
materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
6.3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach
nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz
innych ustaw.
6.4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w
związku z Konkursem.
6.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika
nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.
6.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn
leżących po stronie zwycięzcy Konkursu.